Olika företagsformer

shop-owners-butik-företagare

En av de första sakerna du ska göra när du blir företagare är att välja företagsform: är enskild firma bäst, passar aktiebolag bättre eller ska du välja någon annan bolagsform för verksamheten?

Vad som passar bäst beror på dina personliga förutsättningar, här är en sammanfattning av de olika former av företag som finns.

Enskild firma

Som enskild näringsidkare är du inte juridisk person, det är istället ditt personnummer som används som organisationsnummer. Det innebär att du personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, till exempel skulder och avtal. Det är alltså du som privatperson (inte företaget) som exempelvis hyr dina lokaler eller är part i domstol. Det innebär att det är du personligen som är betalningsansvarig om företaget inte har pengar till sina skulder.

Handelsbolag eller kommanditbolag

I ett handelsbolag finns det en eller flera bolagsmän, det vill säga delägare. Dessa bolagsmän kan vara antingen privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är en juridisk person där bolagsmännen bestämmer vem eller vilka som ska företräda och ingå avtal i bolagets namn.

När du har ett handelsbolag är du och de andra bolagsmännen alltid personligen och solidariskt ansvariga mot utomstående, det kan inte på något sätt avtalas bort. Det innebär att bolagsmännen med sina privata tillgångar ansvarar för bolagets skulder och avtal, samtidigt som att en av bolagsmännen kan tvingas att betala alla skulder. Denne får sedan kräva de andra bolagsmännen på deras del i skulden.

Kommanditbolag
Kommanditbolag är en speciell form av handelsbolag där en eller flera bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Dessa kallas kommanditdelägare.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, dvs aktieägarna, i vanliga fall inte är personligten ansvariga för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kr i aktiekapital. Det motsvaras av ett antal aktier vilka aktieägarna har som bevis på sin ägarandel i företaget. Aktiekapitalet kan vara kontanta medel eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har till uppgift att verka för medlemmarnas ekonomiska intressen. Det kan vara exempelvis en anställning, sänkta kostnader eller bättre priser. Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar. Exempel är bostadsrättsföreningar, Konsum/Coop och OK/Q8.

Ideell förening

En ideell förening får inte bedriva näringsverksamhet som ger medlemmarna en ekonomisk vinst. Däremot kan föreningen bedriva näringsverksamhet ifall pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamhet som finns för barn och ungdom på orten.